Producenci

Facebook

Regulamin

 • REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO „Skarbnica Pomysłów”

  § 1. Postanowienia ogólne

  Niniejszy regulamin, zwany dalej ”Regulaminem”, określa zasady korzystania ze sklepu internetowego
  znajdującego się pod adresem http://skarbnicapomyslow.pl/, zwanego dalej "Sklepem".
  Sklep prowadzony jest przez Altair Anna Wachowicz, ul. Wolińska 20A 03-699 Warszawa, NIP:9521195666, REGON: 363398145.
  Adres Sklepu i dane kontaktowe: adres internetowy – http://skarbnicapomyslow.pl/ e-mail –
  skarbnicapomyslow7@gmail.com, telefon 666516318 (od poniedziałku do piątku w godzinach 10-18), adres
  korespondencyjny – Podany w zakładce Kontakt.
  Każda osoba przed przystąpieniem do użytkowania Sklepu powinna zapoznać się z jego Regulaminem.
  Dokonywanie zakupów w Sklepie wymaga od Klienta posiadania aktywnego i sprawnego konta poczty
  elektronicznej email.

  § 2. Rodzaje i zakres działalności Sklepu

  Za pośrednictwem Sklepu prowadzona jest sprzedaż na odległość za pomocą sieci Internet asortymentu z
  zakresu materiałów kreatywnych do rękodzieła (scrapbooking, decoupage)
  Oferowane przedmioty są nowe.

  § 3. Polityka prywatności

  Klient poprzez wypełnienie formularza zakupu i zaznaczenie okienka przy stosownym oświadczeniu
  wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych
  osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Administratora w
  celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu i świadczonych na jego podstawie
  usług. Administratorem Danych osobowych jest Altair Anna Wachowicz, ul. Wolińska 20A 03-699
  warszawa, NIP: 9521195666, REGON: 363398145.
  Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Klienta dobrowolnie. Dane przetwarzane są w celu
  niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności w celu:
  a) zawarcia umowy sprzedaży zamówionego towaru,
  b) doręczenia Klientowi towaru, na który Klient złożył zamówienie ,
  c) wystawienia dokumentu potwierdzającego dokonanie transakcji sprzedaży towaru,
  d) zaksięgowania transakcji w informatycznym systemie księgowym Sklepu przez okres wymagany
  przepisami prawa oraz przechowania danych osobowych w informatycznym systemie księgowym dla
  zapewnienia historii transakcji handlowych dokonywanych przez Sklep,
  e) przechowania danych osobowych Klienta w bazie Klientów.

  Za dodatkową zgodą udzieloną przez Klienta, zgromadzone dane osobowe mogą być również
  wykorzystywane w celach promocyjnych i marketingowych, w tym w szczególności w celu przedstawiania
  Klientowi oferty handlowej sklepu oraz innych informacji marketingowych związanych ze Sklepem.
  W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie
  rejestracji lub składania zamówienia (wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowej drogą
  elektroniczną), konieczne jest jedynie podanie w tym celu adresu e-mail, na który przesyłane będą
  informacje handlowe od Administratora. Z przesyłania takich informacji Klient może w każdej chwili
  zrezygnować, logując się na swoje konto w Sklepie.
  Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane również przez następujące podmioty w
  podanym zakresie: imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy przekazywane
  są firmom przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem
  doręczenia przesyłki. W zależności od wybranego rodzaju przesyłki przekazywane są :
  a) Poczta Polska
  b) InPost
  c) Firmy Kurierskie

  Klient w każdej chwili ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich
  poprawienia oraz ich usunięcia;
  Administrator informuje, iż Klient nie ma obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże odmowa
  ich podania uniemożliwi prawidłowe wykonanie wobec Klienta usług określonych w Regulaminie oraz
  świadczeń wynikających z umowy zawieranej miedzy Sklepem a Klientem.
  Zgromadzone dane podlegają starannej ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Administrator
  dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym zapewnić właściwy stopień bezpieczeństwa.
  W Sklepie wykorzystane są pliki typu cookies. Podczas odwiedzin przez Klienta serwisu Sklepu, system
  Sklepu wysyła do komputera Klienta co najmniej jeden plik Cookie, w celu jednoznacznego
  zidentyfikowania przeglądarki. Serwer sklepu automatycznie rejestruje informacje przesyłane przez
  przeglądarkę Klienta w czasie wyświetlania witryn. Dzienniki serwera mogą zawierać informacje takie
  jak żądanie sieciowe, adres IP, typ i język przeglądarki, data i godzina przesłania żądania. Te
  informacje pozwalają podnosić jakość naszych usług dzięki identyfikowaniu i przechowywaniu
  preferencji Klientów oraz śledzeniu trendów, takich jak na przykład sposoby w jakich przeszukiwana
  jest nasza strona. Klient może zabronić odbierania plików cookies, przez co pozostanie anonimowy,
  aczkolwiek nie zezwalając na rejestrację plików cookies, Sklep nie będzie mógł zidentyfikować
  Klienta ani jego preferencji. Szczegółowe informacje na temat Cookies zawarte zostały w Polityce
  Cookies dostępnej w zakładce Polityka COOKIES.
  Sklep informuje Klientów, iż oferowane usługi za pośrednictwem Sklepu świadczone są za pośrednictwem
  publicznej sieci Internet. W związku z powyższym Sklep zwraca uwagę Klientów na to, iż korzystanie z
  usług Sklepu może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych
  przesyłanych za pośrednictwem sieci Internet pomiędzy Sklepem a Klientem.
  Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Sklep drugiej
  stronie treści zawieranej umowy:
  a) Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie
  stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.
  b) Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez
  wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi
  specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.
  c) Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie
  teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

  § 4. Wymogi techniczne

  W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania ze Sklepu stacja/ urządzenie końcowe Klienta winna
  spełniać poniższe minimalne wymagania techniczne:
  Aktywne podłączenie do Internetu
  Poprawnie skonfigurowana przeglądarka zgodnie ze standardami Microsoft Internet Explorer w wersji
  nie niższej niż 8.0 lub Opera w wersjach 16 i wyższych lub Firefox w wersji 12. Za problemy
  wynikające ze stosowania przeglądarek niespełniających tego wymogu usługodawca nie ponosi
  odpowiedzialności,
  Monitor o rozdzielczości min. 1024x768, lub w przypadku korzystania z mobilnej wersji - dowolne
  urządzenie mobilne,
  Włączona obsługa Cookies i Java Script.
  Sklep nie jest zobowiązany do dostarczenia powyższych urządzeń i/lub oprogramowania.
  Instalacja oprogramowania, o którym mowa w ustępie 1 i 2 jest przedmiotem oddzielnej umowy
  licencyjnej pomiędzy Klientem a licencjodawcą.

  § 5. Zasady dokonywania zakupów

  Informacje podane na stronach internetowych Sklepu, w tym informacje o prezentowanych produktach, a
  w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do
  zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
  Sklep, przed dokonaniem potwierdzenia zakupu, przedstawia Klientowi następujące informacje:
  dokładny opisu danego produktu i jego cech;
  łączną cenę zamówionych produktów wraz z podatkami, a także opłatą za transport, dostarczenie lub
  usługi pocztowe oraz podsumowującą łączną kwotę zamówienia z wybraną opcją dostawy
  dotyczące sposobu i terminu zapłaty
  dotyczące sposobu i terminu spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę.
  Dokonanie zakupu Produktu nie wymaga rejestracji w Sklepie
  Składanie zamówienia odbywa się za pomocą formularza, dostępnego na stronie sklepu w podsumowaniu
  koszyka zakupów, w którym Klient podaje następujące dane:
  a) Imię i nazwisko lub nazwa firmy
  b) Adres email
  c) Numer telefonu
  d) Opcjonalnie: Nr NIP (jeśli chce otrzymać Fakturę VAT)
  e) Dane adresowe do wysyłki

  Klient składa zamówienie po zapoznaniu się z informacjami określonymi w treści Regulaminu sklepu
  oraz informacjami wskazanymi w ust. 2, które zostaną wyświetlone w postaci elektronicznej w
  ostatnim etapie wypełniania elektronicznego formularza poprzedzającym wyrażenie woli związania się
  umową poprzez kliknięcia przycisku „potwierdzam zakup”. Po przeczytaniu zgromadzonych informacji
  określonych dla danego zamówienia Klienta, Klient wyraża wolę związania umową poprzez naciśnięcie
  przycisku „potwierdzam zakup”.
  Wszystkie ceny podawane na stronach Sklepu są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena
  wyświetlana w podsumowaniu koszyka przed złożeniem zamówienia uwzględnia koszty przesyłki zgodnie z
  wybraną przez Klienta opcją.
  Sklep zobowiązuje dostarczenia rzeczy pozbawionych wad.
  Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji po potwierdzeniu przez Sklep przyjęcia zamówienia
  złożonego przez Klienta.
  a) potwierdzenie przyjęcia zamówienia przesyłane jest automatycznie po złożeniu zamówienia
  przez Klienta;
  b) Sklep może wstrzymać przyjęcie zamówienia w sytuacji podjęcia wątpliwości co do prawdziwości
  bądź rzetelności wskazanych przez Klienta danych w formularzu rejestracyjnym. W takim przypadku
  Sklep niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu wyjaśnienia przedmiotowych wątpliwości.
  c) W przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem Klient jest o tym
  niezwłocznie informowany. Klient decyduje, czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w
  całości anulowane.
  Klient i Sklep związani są ceną Produktu obowiązującą w chwili złożenia na niego zamówienia.

  W Sklepie honorowane są następujące sposoby płatności:
  a) płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki doręczanej przez operatora pocztowego lub firmę
  kurierską,
  b) przelew,
  c) Gotówka przy odbiorze osobistym.
  d) PayPal

  Termin na wykonanie płatności wynosi 10 dni od złożenia zamówienia. Po tym terminie zamówienie
  zostaje anulowane.

  Umowę uznaje się za zawartą z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia w przypadku wyboru płatności
  za pobraniem bądź z chwilą dokonania wpłaty przez Klienta, po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia
  przyjęcia zamówienia do realizacji.
  Zamówiony towar jest wysyłany w przeciągu 2 dni roboczych:
  a) od zaksięgowania kwoty należnej za produkt w przypadku wyboru płatności z góry,
  b) od potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji w przypadku wyboru płatności przy
  odbiorze

  Przesyłki wysyłane są za pośrednictwem Poczty Polskiej Koszty przesyłki zostały określone w zakładce
  "Koszty Dostawy i dane do przelewu". Koszt przesyłek zagranicznych ustalany jest indywidualnie z
  Klientem – w zależności od docelowego miejsca dostawy.
  W przypadku zamówienia kilku sztuk towaru, towar co do zasady pakowany jest zbiorczo w jedną
  przesyłkę chyba że, wybierając sposób dostawy Klient wskaże inny sposób pakowania i zaznaczy w
  uwagach do zamówienia opcje odrębnej dostawy dla każdego produktu.
  O wysyłaniu towaru Klient zostanie powiadomiony drogą mailową. Jeżeli towar ma zostać przesłany
  przez Sklep Klientowi będącemu konsumentem, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia
  rzeczy (towaru ) przechodzi na Klienta z chwilą jej wydania Klientowi. Za wydanie rzeczy (towaru)
  uważa się jej powierzenie przez Sklep przewoźnikowi, jeżeli Sklep nie miał wpływu na wybór
  przewoźnika przez kupującego.
  Wraz z produktem Sklep wysyła formularz informacyjny (pouczenie o odstąpieniu od umowy) oraz
  formularz o odstąpieniu od umowy – formularze stanowią załącznik nr 1 i 2 do niniejszego Regulaminu.
  Wraz z Produktem wysyłany jest paragon potwierdzający dokonanie zakupu. Na życzenie Klienta
  wystawiana jest faktura VAT. Klient zobowiązany jest do podania pełnych danych niezbędnych do
  prawidłowego wystawienia faktury VAT:
  a) Imię i nazwisko/firmę,
  b) Adres zamieszkania/siedziby,
  c) Numer NIP (w przypadku firm),
  d) Numer zamówienia,
  e) Adres korespondencyjny

  Każdy rejestrujący się i/lub dokonujący zamówienia Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na podany
  przez siebie adres email informacji związanych z przebiegiem transakcji, zawiadomień o zmianach w
  niniejszym Regulaminie.

  Inne informacje dotyczące działania Serwisu, a także zawierające informację handlową o nowych
  produktach lub usługach Serwisu, o promocjach Serwisu oraz promujących produkty partnerów
  Administratora przesyłane będą tylko tym Klientom, którzy wyrazili na to zgodę.

  § 6 Czas realizacji zamówień

  Zamówienia są wysyłane niezwłocznie (w ciągu 2 dni) po dokonaniu przez Kupującego wpłaty na konto
  lub potwierdzenia zamówienia wysyłanego za pobraniem. W przypadku opóźnień wynikających z niedoboru
  towarów poinformujemy o tym fakcie niezwłocznie mailem lub telefonicznie.
  Zgodnie z regulaminem Poczty Polskiej deklarowany czas doręczenia przesyłki ekonomicznej wynosi D
  (dzień wysyłki) + 3, a dla priorytetowej D+1. Termin doręczenia nie jest terminem gwarantowanym, a
  jedynie deklarowanym.
  Zatem łączny czas realizacji zamówienia (przygotowania do wysyłki i doręczenia przez Pocztę Polską)
  może wynosić 5 dni od dokonania przez Kupującego przelewu na konto lub potwierdzenia zamówienia za
  pobraniem dla przesyłki ekonomicznej i 3 dni dla przesyłki priorytetowej.
  Termin realizacji zamówień zawierających produkty mające status "na zamówienie" jest ustalany
  indywidualnie.

  § 7. Reklamacje

  W zakresie reklamacji Klient będący Konsumentem może realizować uprawnienia przyznane przez przepisy
  ustawę kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia
  30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz . 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.).
  Sklep jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi , jeżeli rzecz sprzedana (towar) ma
  wadę fizyczną lub prawną. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej (towaru) z umową. W
  szczególności rzecz sprzedana (towar) jest niezgodna z umową, jeżeli:
  a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie
  oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  b) nie ma właściwości, o których istnieniu Sklep zapewnił Klienta w tym przedstawiając próbkę
  lub wzór;
  c) nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sklep przy zawarciu umowy, a Sklep nie
  zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  d) została Klientowi wydana w stanie niezupełnym.

  Reklamacje dotyczące zamówionych towarów mogą być składane drogą mailową na adres
  skarbnicapomyslow7@gmail.com lub listem poleconym na adres podany w zakładce Kontakt.
  Wnosząc reklamację, prosimy o podanie następujących danych: imię i nazwisko Klienta, adres, dane
  pozwalające na identyfikację sprzedaży (np. login, numer zamówienia, datę transakcji), przedmiot i
  przyczynę reklamacji, dane kontaktowe.
  Określając sposób realizacji zobowiązań Sklepu w zakresie zgłoszonej reklamacji w przedmiocie
  wystąpienia wad fizycznych lub prawnych rzeczy, Klient będący konsumentem, ma prawo złożyć
  oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy, chyba, że Sklep niezwłocznie i bez
  nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.
  Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez
  sprzedawcę (Sklep) albo Sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub
  usunięcia wady.
  Jeżeli Klient jest Konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać
  wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że
  doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo
  wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep. Przy ocenie
  nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej
  wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób
  zaspokojenia.
  Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość
  rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
  Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
  Reklamacje zgłaszane przez Klienta będą rozpatrywane w terminie do 14 dniu od momentu ich
  zgłoszenia. Brak oświadczenia w tym terminie uważa się za uznanie roszczeń zgłoszonych przez
  Klienta.
  Klient zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji tą samą drogą, jaką przesłana
  została reklamacja, chyba, że Klient zastrzeże inną formę kontaktu. Rozstrzygnięcie reklamacji
  zostanie dodatkowo przesłane drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mail.
  W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia reklamacji Sklep wysyła do Klienta Towar wolny od wad lub z
  usuniętą w rozsądnym czasie wadą. Jeśli naprawa lub wymiana na nowy danego produktu nie są możliwe z
  przyczyn wskazanych w ust. 5 i 6, Sklep stosownie do złożonego przez Klienta alternatywnego żądania
  – obniży cenę lub zwróci równowartość ceny produktu, powiększoną o koszty przesyłki.

  § 8. Odstąpienie od umowy

  Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) Klient będący
  konsumentem ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie
  czternastu dni od dnia wydania rzeczy tj. od momentu, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy ,
  lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.
  Do zachowania czternastodniowego terminu, o którym mowa w ust. 1, wystarczające jest wysłanie
  oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem na adres mailowy Sklepu lub listem poleconym na adres
  korespondencyjny Sklepu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór można pobrać ze
  strony UOKiK http://www.uokik.gov.pl/download.php?id=1216. Korzystanie z przedmiotowego formularza
  jest fakultatywne.
  Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość,
  zgodnie z ustawą, nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
  a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą
  konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia
  przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi
  przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od
  umowy;
  c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według
  specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; ?
  d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki
  termin przydatności do użycia;
  e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której
  po otwarciu opakowania nie można zwrócić´ ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów
  higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój
  charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy
  zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić´ dopiero po upływie 30 dni i których
  wartość´ zależy od wahań´ na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania
  pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których
  wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż˙ części zamienne niezbędne do wykonania
  naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do
  dodatkowych usług lub rzeczy;
  i) w której przedmiotem świadczenia są? nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy
  komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po
  dostarczeniu; o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę?;
  j) zawartej w drodze aukcji publicznej;
  k) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu
  rzeczy, najmu samo- chodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi,
  sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień´ lub okres świadczenia usługi;
  l) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli
  spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźna zgoda konsumenta przed upływem terminu do
  odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę? o utracie prawa odstąpienia od
  umowy.

  W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru na adres: ul. Wolińska 20A
  03-699 Warszawa lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sklep do odbioru niezwłocznie, jednak nie
  później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sklep zaproponował, że sam odbierze
  rzecz. Odsyłany towar należy zapakować w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie w transporcie.
  W przypadku skorzystania przez Klienta z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, bezpośrednie koszty
  zwrotu towaru pokrywa Klient .
  W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Klientowi zwracane są wszystkie otrzymane od niego
  płatności, w tym obejmujące koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów
  wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób
  dostarczenia oferowany w ramach dostawy towarów dostępny w Sklepie), niezwłocznie, a w każdym
  przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Klienta o
  wykonaniu prawa odstąpienia od umowy ze Sklepem.
  Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej
  w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
  Zwracana cena produktu jest pomniejszona o tyle, o ile zmniejszyła się wartość rzeczy.
  Zwrotu płatności Sklep dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient,
  chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiążę się dla niego z żadnymi
  kosztami.
  Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanego Towaru (rzeczy) lub do
  czasu dostarczenia dowodu odesłania tego towaru w związku z odstąpieniem w zależności od tego, które
  zdarzenie nastąpi wcześniej.
  Jeżeli Klient będący konsumentem wybrał sposób dostarczenia rzeczy (towaru) inny niż najtańszy
  zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, (dotyczy sposobu pierwotnej dostawy do
  Klienta) przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego
  dodatkowych kosztów.

  § 9. Postanowienia końcowe i opis możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania
  reklamacji i dochodzenia roszczeń

  1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek
  praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących
  przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi
  przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

  2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego,
  w tym w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta(Dz. U. 2014 poz . 827 z
  dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16
  poz. 93 ze zm.).

  3. Informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z
  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych
  procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników
  konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów,
  Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu
  Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

  http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
  http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php;
  Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów
  rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  Stały polubowny sąd konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej- możliwość zwrócenia się z
  wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;
  wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie
  postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego do czasu zakończenia sporu między Klientem a
  sklepem;
  powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów lub organizacja społeczna, do której zadań statutowych
  należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
  Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800
  007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl

  Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
  Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych,
  Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR,
  dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Zaloguj się

Nowości


Newsletter

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Sklep jest w trybie podglądu
Copyright © 2016 www.nazwa.pl Sklepicom - sklepy internetowe